Jefferson County Sentinel (Boulder, Mont.) 1885-1899, September 18, 1885, Image 3

What is this?
Optical character recognition (OCR) is an automated process that converts a digital image containing numbers and letters into computer-readable numbers and letters. The search engine used on this web site searches OCR-generated text for the word or phrase you are looking for. Please note that OCR is not 100 percent accurate. If the original image is blurry, has extraneous marks, or contains ornate font styles or very small text, the OCR process will produce nonsense characters, extraneous spaces, and other errors, such as those you may see on this page. In addition, the OCR process cannot interpret images and may ignore them or render them as strings of nonsense characters. Despite these drawbacks, OCR remains a powerful tool for making newspaper pages accessible by searching.
×

I 3w item». County Sentlnol. FRIDAY, Slil'l‘l-ZMIIEII 1‘s. l‘IKI'I. ll «or II IIImII IIIIII II'HIO.\ I I in II..- Inull I). III Ins III [III III III- III. IIIIiI- iII- -II {rum :1 act‘s-III. mpumlv III.~ In or nIlin',’ II IIIIIIIIuiI IIIirIIII- III II.I- M. .\ Inn“. I-lI- “\I' \\ riII IIIIII I II I- HI‘ IIIII- .I- I \\ I- 110 not hold Ilur‘l’l\“-' \III. MINI lur III-M.» I‘.\]‘I\I'r!~~‘(l II: I 1.1 ll-f. HERO!!!“ ”PU!!! VALLEY. I‘ the um no“. 1 Tun “.3115“ dvnirI I II I II\...I “In \III“. III In\ III-ari 'IIlIl. .~IIrIIIIr~ iIII I [III lIIII'I- -r llIIIIlIlIIr I'-ullI I}, IIIIII LillI-I III Ilm! M‘I tin-II, until IlII- Huh 1 1::I' II- IIIIIII IIIIIIIIIII III-gnu III llIiIIlI Il«:I' ~12~ ‘ 1IIII1 rI-IIIII illllllilrlfllllI‘Il lIIIer-ll. HI I ll 1 l TIIIHII .\NIII\I. IIIIIII 'rIII‘. “DJ-T - - . . . . . .. . I x I . .. . I -I \‘II 2 AIIIIIII'II- HI lrl“< , 'IIIIII II I- II. III~IIIIr III I..I~I In turn . .. _ . . . .. _ i I IiIIIr III. \I I I.~ Imn II run I .. . $5211. III\III\'“ w-Illlll il up ‘13“! I~rIIIu_I IIII‘TIIIIIIIZ. .\lr:-. ILIII-I-n ‘1‘“\1‘ ‘“ I“. \\”“\.“ . 4 ‘..I II mm” IIIIIII,‘ INIIII HHII'I’INHIII lL'lIII .I am. III neral _I— .-. “III II\! “HI\ 3-II-.Ir-.IIII Il:IIII'lIlI'l‘ \\ l' an» JIL-l l‘IIIIlilll-IHIL' >I>1III' IIII- Inn.“ .\IIIII ”I,\ II“ n I I'lIll\ IIIII, 11L.\I\I-I. II|,\I. III, .| I |uI3| II“. t.\\. . . - . ‘ . - .I . . ‘. ' . ' . .'\'- l l'. in l: r ~~ . . . I.()(‘.\ I. NI.“ 3. “up. I“ I]...I_I;.r.1..,. “1,...” ”urn Ianl.~ l'r\\I IIII III~ “IlII I) \-111 .I‘\ ”’ uun 1‘ I-lIuwIl IlII- fillll't' and \2 1mm IIIrIIIII rlI \:_ I:I lam.\ I‘liiI-Iiulm :III: I: iii . . . .- I I ., IrIIIII ll I~ l.I.-.I. om: I'l‘ilit‘r II'IIIIIIK‘\ “'l'l'“:'““1 ‘1’“ ' 1‘ l'lu.‘ ‘” l\ L' \“‘l\\\- l’.‘ I. “ 1-5: \\1\“\“ III-lrloond flutte- An-onnodotlon. \1“ ll mm\! “1'1”\ U 'u'li “'I- shall II\ II- I III I- I alIIIVI \ i~iIIIr> If\ IIH‘I' 'II I. I at I UllllIIINIIIII‘ tlII- lmI.~ l.l’).\\ III- II In. IIIIiII Hi!” I. In J l! IIrII-I- IIII rI lI.'.I;' III liuih i~. ii: “III II III-IlIIIII I.\'III11IH'II III lII-rIIIII In! I l 1 I l. “i 'lI “ ham\ '1' I -r I!\ 1~lIirt. . \\III ILIrri m .. l\ 1'\; \I ' ‘ I~—~. I-z rI..I-\ II1~I ‘ \ ' ‘ ‘ . .\ .' 10““ [III 1': \ I llt‘lo‘ .~ I! In an lllIlllll‘l'. L'I- L\! ”'r” I' \\ l' r' “ ‘ \ . , l_I~.I\I- IIIIrrI-IIII ' I In I‘ I“ Allltw I\.I1IIII II.r IIHI-r I; IIZIi- r I- \1‘ II\_ ”III. ~ 'l‘III- IIIIIIIIV‘T l-«IIII-Il HI- iIIl,II_I IIr III-I. . “I- ll- rl\\\|\\\.' “1'\ 1”“ lII'II‘II Arri. ”.I....” r. 3.. I' “I. “'1‘ I‘, Ll [VORS AND CIGA hill}; IriI Il‘l‘l iII “ImiIlIII “ . ' I . _ Hi.“ MINI“ I'IIII. I:‘.I'Il III llII' IlllIl lII'rI' fur '..II- NIlIIIIIIII ll-rk IIrom-h. ’ ‘ L , - TIII- IIIIHII\ II-lhllll *iIvl'II'l\ I..I-~. .I‘ II “WI '1‘“ \\'I'\'1 1“\ “ 1\ 4\ \\\'“‘«~’I , .. up: II-II IIIIIIIIlI~. l\!|\t .~ II.-IlIII {.II- 1,...... [4;I3,,3.I.,,. “.....IIII ..II'...I,I.I..I.II. MN \I \VI-“11\ \\5 \\V ‘l\“‘1~‘.‘ III |'i|l\' IIrvaiIIIi' . I I 1\ I'm. .‘IlIII “ -' III... r- I I-1\ .:.] ..I.I-r II' '29\ III lh'lllt‘ iII~IIr I'HI‘MIH‘. Kain“. \\l|t‘f.‘ :II_II1 I’riIl .I- :Ii . i .I III A L'rIIIIIl ,I lliI: I-II..' Vl;I‘ iLIXIlIII'Y IlII' l\ leI~ liiiiv “III-V I'II- .IrI.I .I.”: And III‘II\ I-.' il' I I_I'I~..Ii~. lII~ llh\ :I farm. I-\In‘\ ii'lil‘lr'iiidimri )\\“l\3'\-I:\['I‘Il\\l; ' ' ._ I 'I - \.. I lei- 5 ' .\v' ...... ‘ - ' ' ' ' ' H . l.|'\’-:II‘ lilv‘i. . .I. :I slim\ I M m 1‘“ I H r J“ m ‘ H :. .. .: .I.. ., . .’ III ..II ' \“I‘H’N 1'. \\ lvfl'I ~I.I1I ~ ::11 Iuv r IIII- nr- LI;-II- I iullullJl' 'rI‘II‘IIIH- 'II;IIr.IIuII1 gm\ I'I “H“ Li I II V.“ 1\\ -Il .- I IIII lII..II .. I: .II .III IIIII_ I II I I . I. _ I , , I . II ... . , . . _ . 7' . \I I _ ; .. . lhl’IIII'JII lLIIIIlIII'I‘'1‘11'1\'IJ ‘ 1‘ r“”\ l\ 1“\ :III will 1::I‘Y\ -1 I-~l..i'I.IIl \\ I rII.-.~| .I-II III-Ilil) N-nIrfll rIIII~ IHIll IIIIII' III-I\ IlII IlII~ [118“ I II1:‘IIIX'; .\:i'llli- III'Iur'I.I:'\ll|_'|I‘IHII 'l'viI'~Il:I\~ 1‘31}: I l’()l .ld',l‘l‘l‘ (7I'l“'. 3‘1’N1‘- F \ “ rill\! '1“ irr- \r' i” 1' i f . I' . i . \ '11 II I ~ I. 11.. '1‘\.\ law.» in: in IIIH'IN'I‘ IIIIIl III-\I- \‘ \‘ ' “i\ l \ \ '\“ \1 INN\ ‘ II:I~. ~ IIIII1\;IIIIIII:I.~ III ' 1‘: in!) :I III 1- ‘ IIIoI-IIiIII-rI III.-II I~ III r.:.»:.v ' “ ”1 ‘1\ \' 'r' \' \. l ' II 1 I I l 1 I N l IIIIII .IrIlIII II In In IlII- N'lillll' lI-r. \\ I -’ - 1 . ’ ' ' ' ” . - v ; I'. II ITI' ~ 2 l .I‘ lbs: I' . I “dump, III. . :.2-:.II- 1....1 .1...va 1: 11mm \ ‘I _‘ . ‘ - \ ' ~I,.I11.\ 11m :iIIII l'vrr}. IIIIIII...” I' .1 II- and ‘Iilllll.’ I an run. I M\\'““\‘ “1'7””1 \\1‘ ”FL-1'“ E‘ :II\.I'.. I'lI' :1.- I11 I In.’ I iIIIII I: ‘3“ \ '1 :\\ ‘ \.“ I l'.II'.I11 lirII-_ Hr\ III'III lquI “ill: \”\l' 1\ MW\ “ N P'm‘ \\‘l “1' '1\ \1'” 1 and \‘IInII-r I...II~1. I;,. I. 11- II I. . III I .I.. I: . I . . .. _ , .' . I “HI“ M I:~ I“, I. IIII.‘ I 5. _Y .. . . r 1'\ .3 I .. l 11‘ and II 1: IIII :IIIIl I’IIII‘IIIIIl I‘ll .\IlIII'iI ! I\ III\ I'll‘l'll‘ {I ,I, I ”J...” III III; .I.:IIII». IlII.” \.I...rI I,.v II I ..rI. . III Il\I “II; .I IL Il IJII . 'IIIII IIIII- In I I‘l“\“ IIIIII.» lI“. I . , ' 5'. ('Ille CI III'TI'Il Mn 1\ Hfiuli I: :IL'I ‘I' ~1I~l:;I:1-iI-I-.I:I1 IiII' I‘llh' ~liI- Ili~, 'I\ '1111\— 'r\r1\” 11““! \\1: ‘ \I\ ’ '1“\v l'-\\' l” ('Y'\L'\1'I\- I 'IIIIIIII‘ IrI-IIII III‘II'IHIII'.‘ l'IIrlluIIII. Ii” 11?\. A ll “er“ ' ' bul’plleh, . ' I 0“der, .' SML ' ...I. .I.. . _Ll |'.I I. ...,I. 1 .». .‘ .. . . \1111I\|l:\. 1' 11 |-,.f _I .Il’II: Ill' IlI~ . II N Illlll.I_V“Il4-|Zf~_IlII-IL‘I'II‘IIII'IIH'T IIIIII II .II | I I. III: I . “I, 2 IIIHII \II. I.I.I:I.II1\\I'1HI: III . . . .II I” 1 I IIIIII (..N FEE. A I l'Hk HR. “2”“ ”U h H .. . . ... In.” ,_.I\ ”HI“. ll-I' II,.I III' 1 LINN: ,\'I «IE-I- .I. II; 2. “mi “....III I, fur mill. VII‘T'I II\ “1‘“ rIIII~ II III- II\ I III,“ IIIIV Au! “Hum. Arum I IIIIrl'IIIiIlIIIIHII IIIII'I'I11.IIIIIII~II ' I ‘ . .- . ' . .I.-I III\\I III-~II'IIliirI-IIIIFI, “Inn“. 1 \|'\‘ k 1\“ \1\“ 3\” '-‘r‘1.‘ \‘ ‘ 7‘ ' ”“1 :IIII I.I.IIII IIIIII iIII.-I- I'..-.I|-.._r II _. r;-1 ‘\\\\h‘\\ 11' lrl'l'mH‘L’\ ‘.“ “III -r i- I‘I- 1er I_ III lll‘ lWIIII SI‘IIIMII TI‘III'III‘I' “‘IIIIHI. I I‘IIIIII'IIIY\V l. _ ,I “I... I- . IIII\|I I“. ‘l\ i 1 i ._ l l I . . ..g I I :~ IIr 1:.-: 1-. I :I I l ; . \II ' \ ' I ‘ 'I I A iIIIIII-I II III II ..I III 1‘ \I: IIIII III IIII I \\ ~ IIIrl'i‘l \'I. I. - I .:II- |£I1-'\l'I'l-I 1” \ ' f r. I H 1‘ I! 11 “I IN“, II, ...;IIIMIIIII II I, I,,,\ \.r- 1‘ I \ k”\\\' “1'” l\\\'\ \ lllnllll. III IIII- I‘ilLIIHI'II For IurilII-r |-:- .r 1 , ‘ (IIHII'I IIIi» .II'I l'lI'II II I. I‘. I.I.. I1 .I' 11.\ 1\ ”VIII“ I II. I-rII I: lIIII‘ ~1.I |I .I_51I‘ ~\II1 1 ‘ ‘ I ‘ 1' VI\ ‘Ill :1.- ~II L 11% {Hr >IIIIII- IIIIII-. I~ Ii. lll.|l\ iIIIIII‘m- jIIIIm-I 1 I _ S:,\'II\II,I.II:II 1 I I ..I... :II.\ Il\“‘.'y Ir.~..:IIII.I I, |I' .. . .. -1.I.- ILII lI.:I_\ .I. .lII:IIII \\:5V'V‘.;{.1_ IIII- IIIIIJ- “.IIII .I._II.1II lI\.I .. III. 1 “thin I. IIIIIIIII IIIrII ”ii I. .IrIIIr MI-III.- II '.I. I, I... 1 II. 1 .“I ~51;I1.; II ! .\ l. IlIII\I\ \ ’ kI'I-l 1-11\; IIl\ III .EIIII I‘I. ,I H111. r- :IIlg. i- I ‘ 1'3““‘1 1 “I \\‘II '-\‘~ 1\\“\ \- ”\M “II-I \ \i ”\ In“ 1’1. I] m l‘ Tub-phonic. EI-r I‘ILI‘III llmIl'I. (lI- -rl.. I‘UIllIll’l’. .\l T 1 ”\“\'“1\\\\“\‘ \’“n 1-~1I:-Il ~1. :IIIIII- II \II :II iiI'lII II:I-l 2v.\ 1' ””1 \1‘1‘“ \ “I \‘ “\\ ‘ “I“ 11. .IIlIJ'I-I»a III lIII\llIL’ :I II-lI-IIIIIIIIv. \H 1 IlIIIlL'I- lilIlvr 1.. — Il- Ii,l.~ I‘ HI' 1- -- 7‘1I'T'llll‘l ‘ \\ I ,,., - H .. 1..~Ir lii‘I- I'I‘i' >1'Iil:I'\\ ~1I:I-lv~. -I I n, . '1 IlirI-- l1\ u‘ltli ll\l\‘l'l I Furg'h. 1 (III IIIIII lur -i.:.- «3.1-. mi 1'. I iI-I ‘ ' ‘ \ ‘ ‘ ' ' “ ‘ ‘ . .: \ -- v‘ _ . I . ,. - . I I...I...I.... (rl\‘I‘~l1.'l|l|rl‘lrll. ...I.,.- II. III I-II._I.- ..i I1..- III. II I 1..- “H “ ‘1 \‘1‘“ ”.... ._ II... .I 1,...II..i III...” .....i (“In”) .1\ NW\: -: III-‘1' ~11\: I\: . \I ) r I I I I V \' \ l I I’ > - I \\ ,. l‘l' -' 11 I' ‘II I u l’rv*~~iII'I1I1IIIV ~ — - . .I'-“\1\ ‘l'nl': “1 H n [or \ I h h 7 I II ‘1“: \I” h I ‘1‘\: ’ \“I ”\ I'“\\\‘ \‘ ~1II~IIII'I'II1. \- :ilI -IIII~.':.II I1\!1 IIrIII~ \' ' ‘ ’ ‘ ‘ ' .. \\ II-L.-~.:III.I IIIIIIIIIIIIIII \IxIlI lulklII-rn i»: III-II :IIIII «run-.I. II IIIII .: ' ’ ' ‘ ‘ ' III II-IIIII ... II. .I..“ .III - \i~ . . I II In“ - . I: . I ... . I . , . I. . I I. “in: IIII- ”hi .I I|,.-.. IIiIi, ‘Ilr. I , I .I-. II... _ III 1.I:.I~ I.‘I I.I- 1 mfg-.1 IIzle l..r, ‘1‘ M \\‘H A m ‘1'”: If I“ :IIIIl I :IIIIrII- I “Its lIrII.II~1,I-II III IIIIr \l“rL‘u\ for \\1 \\ I SIIIII-In “III,“ Ii mp 1.I-!'..I.- I“ 1m» ...1 I, I,“ I \iII‘rll’lll I-.1 Ilia-\‘lllflkl'rv lllll'l) from ”Ii/“I” II\. lIr~t ”I. IlII- “WI. and} Eur\) NIIIIHI. I \\III III«:I»I. . .I:.Il IIIII :ll'l l'il- (Iii. . , . ' ~ I ,\-II-. IIIr'. \\ I- :‘llIIriII\\ ..«I-_. II -. - I I;. I- II : >1 . lt»I II II. 3'... . - ~ - rI~II:nII-Il l.-IIII I. I I 71.. IIII ... 'l':Iv_I»..:.:. I 1.. 1.. I,:.. .I I- III .I:, .I' l.I IrrIIIII ,. I. -I .h. 1 .l-IIlLII. LII-r I «IL. IlII- “IIIIII-r ”I mun] ”I“. IHIIIIII‘EI'nnl:b~ril|:“‘I lint, lump-II lixli‘ I'm} 3“ “Imp. mur Ilm mnmmul‘ ”r m” ”mm—\II “In” fuI-IIIIII-s for :II'I IIII-I-II II III: III IIII-I- 31.: ir II I' lu- I.\ \\Iil|l'l Ill'-'\\ IlII ~11. H 1I:I--rII. \\“\“ l ‘ IIIuI III II \I-r\ ~lII-rl lllI’Il' I1:I~ I'“‘I||I‘ . III-IIIIl-II ll I'll '1: II hip. :Il-IIIIIII~ I Ir 1!- I1 I1 I I I l ' II I. .I', ‘ I .I I.,‘ .I ,I I I}, .. , iII'li\-II. ‘ . ' I . w . . _ ._. - ' L'I‘III'HI :II IIIII I030 w III IIIII- ‘4 row V rII'I-II mi III mos u:- h H 11‘” ' Ii” 1m. 1r .IzIII “MI! 1.« I... 3:. l\:l’ :I'IL’.‘ 'II . i , I. . xl‘.’ .'I'I.' IllIi \\.I~ THI\I‘IIIII.71II Ii IIII HI 1'} h r I. -‘ \r \H' \\1 h\ ‘I ”I . , I ‘ L‘ l'.IrII ~II1.III-II . -' ..IIHII 1' I I \I..II~, .-.I 1.. III I 141...“: I...» IlII- __ , - Irlll'l I'll Il‘..' Il.i IIIII ”\\ll'l\\ I'III _ . . . . II -I . . l ff _ In”... I“, III. ,IIjI .I.. \ll' IggmilI II III : r .I'1 I “.I:. r I: I I“. 'I I . 1 I;II.I_inv1- 1I1I~i~. _\ [...-.41“: ..f “.I. . II:III IlII \I'll“ ll) I-rIniiI , 1\”1\ rl_\ .IIIIl [I IISHI IIII N am. I Ilium-sh III . l' l'l'SIIll I'UlIHI“. ‘\-'lli-‘- I11.Ii'.. I. i‘W ., “.I. ' “I 1..I i.I:~ :' ' \.1 ‘ '1” \'4\ . . Pl,“ . 1..-'.I' \~ w. |:I\iII_IlII- I !:IIrJII. ‘ M . . I4 I“: , r 4‘1 III. bi” III II. I I I I .; .I..“ ”HIIIHVI III. .I IIIII.II ~I \\lll II III \lIIlll‘ : “I“ l\' ‘1” I “V” I. ”mi” “III Ilir-I I_I: :, ,I;I- \: I'w I-i.'I .. . . .I. I~ I .:i-__- I\! ll - -rl II'.1\I‘:'.Ill . r . I I .1 ‘.i . 1 ' 11 11?. I‘ I' 1. '1 ' 1‘41\“ ' \-' I ‘\ \. i ‘ , .. H V H I if MI“ and fiiIIIIIIId- -IIIIINK‘IINDIII'I II:IrIrI-IIII l-vrz- \I I-.I'.I:1 \'I III 11 1:. I II I . .'-' II.\ I :I II :I:III IlII . . \I-I III” “ N “1“” , I--:I.I1 IIIIIII\. lI-h iIIII'lcr \\l1l\l| IlI~ II Illl “III lII-IIlIi III II I.II_\I1IiII'iII11II W B 1 I u . .I I.-. ‘I \\ :'..:. . , .I ‘ \ 'L\ \ . ‘ : I. '\ :11 II Il v I X\|’:‘ \ 5” ‘1-\\I1\'_' 1?\ ..‘I‘ h‘7 'i'5 ‘1“ I.' .!~ IIIII I-I Iml’ \li-l‘llililril1llV' 1\ 11‘ \‘l\r\‘l‘ “‘1 \”r I'm'l'l'.‘ '1‘ ”l\ “W “r “him! hm“ “ml\ ”H H“. \I 8 “Y casely at Flmt Hands! W8 88” at Small W U“ H -|' I. I W H \I - A ' ‘ 1:11\lthlIIIl\\.IrIl‘ ~Ir-II III- \I IIIIIIr in IlII \ 'IIII III.; \I” \\ iIII Ir I .\1« \\ :' .I-I-II 7 I, III. I.- III ? 'II'I llI- I IIIIrfI-I ‘ III. 71::II__' Il;:I! ‘l'll- l~ :II IIIIr L'I'III-rI:l I'lIl‘ Iirninl II- ”If.” II.,I,.I H 1,. .II.I H ’- ' I» .‘I ' . . -... . . .. 11\II11v:_'I;II1» II I.'1I 1' 1 Mil I- I.:' “....I I ‘.1i\|llll'\.ll‘,l\ A\II . \1“ ‘.;.I1' ll'lII ~1I.III1II 14-! \\I'r\ III.»I..1.I-r Il:Irl\.IlI- I.'I--III1IIII:III1\ III IlIiIJI'. uillI: \ill‘ [I “3‘ H“ i ' ‘ I i 1 1 ‘1‘ “Hi\ - ' . . \IIII \\i'll :III-I ~IIll Inn IrIIIIIl~ :IV lIII\ “.‘III‘I”. II:.I| Il\I- ' I III‘ ‘II-rII‘ I1 I.. \'-' 1' I ' ~' I I 'I- \\ .f l. -. . I I I - . lI- I- I A I i' l' A: Ii' I I i I. h _ i 1 H I.\ h A l A I I. H. H 1 1 “'1\\'.“ H\ l\'”\'“[' \ \‘ 19:61» ”I lI»|‘ I \l‘l'v\llllll‘_' IrI-iII ItI‘IrI'III' ‘ “ ‘ iI, I' . I1» ' -:\1-' I..:..II. «m: .I....IIII .I. III...» ”...”... «Inn-.I- I-mw I ......III.. w“: I... w! F o R c A s H I . “H\‘lIII' . I IlII llll‘ .IZ'II 1I'. Us I... 1 L.’ 91““ J V‘\’ ‘4' l\*‘ll'ii.1)il\~l .IlIIl I'I iiIIIILJ I’m“ 1 “(NHL Tar III I' I . _ . _ ' . . I ‘ . I I... I... I. I... ;. \‘ : - . ' \ ‘ “I\: III\... \I IN‘ l’ost IlflII-I- More. I'II.~I~II1 \i- »~.1v).I.-... 1.1.1 1!: \l.. I 1 I.. \II . ‘ :HI IIII \\ r.' 1‘ .II. ,1II-,.I-\. \. IlII-L IIIIIl II u-n IIII~‘ IIInlllh-r(‘Il\' ‘10.\ . And for thll T033011 WE CANNOT BE mmowl IlIIIIIIIn~I I\\l !i 1, . l _ ,I r I . . I» . ‘ . I. - . - .I I'.\ I I l‘ -. I‘llI . IIII'IIHI I.I-I-III':11II-IIII‘“ llllIIIIIH 1w- I ' \\2\” 1‘! I 1' 5' ' . ' IZII *“li‘lli l\lli\lI'\I . I ' l ' I‘. a l‘ .... III I.-. . .. II ...I. 1 I... ., “I... II... W, I... IIIII.1I\III!IIIIIII rIII'l‘oIII Arm 11s.: 'I ‘ . I. : I I I . ' i. . ' .- i h I W ' ' ‘ . . “ liiIIl-iiir I“ \1 I\ “ ' ' , 1‘ [1' l'. l, Iiux \I I; .\ I .._ III-.:IZ— III luv. “I'rI‘ lll\1-l\-ll.1ll:1llil' ( l-“rh “ll‘lflu'auhai‘:l:l\‘ ’\\ III ~(riI III :IIllI. rI- III HELEN A PRICES on ‘1] flash m0. “ I . I . II _ L— - .: 1 . ....H.I.- K . ;II_ .I. - 1-. d 1 ... I -‘ I IIIII IL“ XIII n “In Ivri.~.IlI .IIIIII Mal: ' 1 u .11 III _\ III . ha» .I. II : .~~ '.\.I\ i.‘ III I. I. .II :1I- ‘iil'lwr a- 5“\“\\'3 \r“\\l'|\‘-'\\l' III-.Ivlml \lair-III“ Ili~IIIIIIIII1 iII ill\ :Ii ( onf“‘(.ti0llor\: 1.1 iI' . I . . . .-- .:..'.~;: I.'-.-.. . I‘I- I I'. .' ,_ ‘ _ iIII. IAIIMH ”I“ 1.‘ IIIw-. .I:.II \II- I IIIIII i... I1.~11~II-. \ '1' \\”_ ' I. l 1 ' f 1\” '1 IIII’III‘I\ Irv-II liIIHv-. IIII- JIIIIIJI' .-u|I'I1 \llnnnu‘ IIIIIl I’orInInuuNIm! NIH. 1I'T 11 .II I1] -I' ill\ pm. \i.“ \I.I~ \R' II II ~1Iv' 1\11 \I” ‘\ NN‘lmr} I'm) ‘z'u‘h' 1m\ ”I.“ \ll lll‘IliH!l~ “Illl :I llt‘IIIlU'I“ IIIIII Ill“‘ . ‘. .. ‘ . ‘ ,' . 1 I. ...II .;III .:.... , ,; f . r. I. -I .I.. .. .. i I ”HI \1 ”In-many ”I.” , II “IIIII. III“. _I.,fl'I.r, . -I 1- 11 1 , . 1 l-l .“ IIIIIII. ..Ier I} III I'\I'r.\lIlllllu III III. I rm I- rIi~I,r 11- .‘.I» 1» .iliI. iEII A”) .I Jr i“ ”I. ii i “1‘ ‘1' I. .1 i u “in II 1 HI: ‘I 'ilIll' IIII ' link 1“.“ '1.“ “I.” . M“ ”l.“ 'i i I“ up: \all”“i‘n 11“\ ”1““1‘ ”' \'Wk- 1 ,' ~'. I: I .,1 I .1.’. ,. .. , II 1' l:|4l\'LI‘I'1I‘:I 11IH:\ IIIIIIIl :If ‘ -I \' ' \ ~ ‘ \ I L K \\' - I I I -- \ ill - . 'Iil \ i i iIlIiIlul Ilini‘nlrh :12“ i.‘ 'IlI-Ix \\lil11l“'l\\llflli ‘ Ii“) 1. Ii III.” .I.. Ill ‘1 .I.”. II II 1-'I\II-~II Ii‘lill‘. III\ IlIlllllIL’ IIII-IrI-IIII»' Iflililtflun lILnt. I.” ”I\ ’3'“) “I. v A' COCK. Proprietor. 1 . II. . I. . I. I. ... . .I I . , I, I '. . . -:;w I_ . Ir:I\~lI-1:II'I?\I I .I_‘ll‘.|l ianIIIIIIIII-i.'-:I I I __ _ ' II‘ 'IiIl H .1,.II. I1“. .I.,” “I, I.]I .I 1:\ Ii ’l' U i H i i ' I ' in\ “'1' \\' 1' '-'\ l“\\”‘-\“ 1' “I\ ‘ '- \\ \ I .1\ 1'\ ”ml §,..I‘| 1“ “m 1‘ d .l . { IL ,1 i I. 1‘\ ' I l::I*.-~ I-IrgIInIIII “iii: 1:. III-III :-\\.I\ RI [AT 1‘“ £100). \‘()lvl 1“ lgl)( )TI 1}“ l{ ‘ A3 (4‘ XIN :il‘li' In”. '1 IH “Hi I“ i‘ I'II‘. 'IHI_' Irv-r I:I\ ‘l -I.i>I_r iilII‘ Inn-a. \\' \1 ‘l\1|l‘Il-14.II:I\ i111'I\”‘\‘ 1‘ Fl \ irI-III II-I'.II “II-urn\: 11-:IL \2I11. \I- i J A ‘ J : b A 9 I_IIII_' . ll\Il‘ . ' .I. I .. IIIII I .. .;\ . . . I. ' lI,-~ lIIIII- \ -I-:I: 2.. III-.IIIII-r 1-_\ H ' .1 I 1 1 1\?!\ H 1\” Ihlill I \I_'!‘I' I.I~ llIInI'Ir II\\:I\. i CAIN & CROTTY. Prop's \1 '~ 3 11:”. ‘1. '\ :.'.. II'I' 1.‘;;1: ~I11\Enml Hm\ 1“ 'l q“ 5‘ in“:- ml” 1.11““ in \I \\rli£t\ lIII lIIIIi a lIIIlIl'llllUlllle’ ‘ “D in-“ ll .1 I- I. . . . M. q... “I. .I., - ,_ 4 . “1.\ I141: IlIIli'H'I/ : _. 'l'i“\'i \\ 1\\ “\\1'1\r \“1\'.‘ “”“l I, H “i ”‘1 .L.1\'|.HH, [m i” ' I-IIM-IIIII1:IIIlI-~1II-I IIf\I\\II>IIIIl§ II'IIlI 1‘01\]: .‘lIl.\ 1- f“ li.‘ 1‘“ ‘ ”1-‘1 1' 1‘\ i ' \\\ 1'1“. EHIITI1\F11HI ‘lII' IIII:_\'1 \I \1‘\ \ lmwi Iml'l' I‘ “mm.“ “L\ “1 “Mm“.- 1m! ’4 ~iIIL'1II IlII-III'III. 'l.\$II III'RTI‘ llm' I . 3' . .= 'II 2 . ..I . . ... I II... .I....II:...I , . ‘ I .. 6 ' IIIii.i::IIII‘.'- 1 n I I I H X 11-\ 1””11-1‘Ii'1'” 1\\ 1\‘m\ “”1\ ““' “I r I I\ 1 1’ ' M.\ \I' III-II! :I~ v::-~.‘ :IIIII lt‘ lII~ llIIIIIIr IIIII Milwaukee Bat'lcd 3061'. 1 ener - ere , ii i . . I\ ,i.. . .. ~l , rlII II IlI‘IUII’ 1II-l-IlI1III1II IrIII- . . I I A. IIIIr iII.I:I. IIIII. 'I\I I.. 'I1Il' man I. .1 III-v .IIl-\d ~- IIIIILI IIIIII IIIII , IIIII I'I'IIIIIII' III IlII-III :IIII ~I‘I'lll'1I\ I-Ir 3816113 Beer CD Dr \1 ht - ' ' -- - I - - I- I I d ... I - x . . . ' ' I I‘ :{iiIiIITHIII‘I'I'II .\i\ {”4311sz, “His. r: I‘liiili 1' 1\“1‘ i“. 4‘ '1”. r\\‘“ \’1‘11‘13”: ” I A“. .I’” ”H ‘ “.Irrliiil, Ur . H“ I\I~I.\ II. :III‘I.IIII-.I 1:1- I_Ir.'I\‘I- IlII-III lth a g I L'l'll :II:Il -.I-I .I 1,...I;.. :. I r” 1. lug”; \‘JIL'I' '.\llI lI-:I\I II-r l‘.l..:mrvi lIlll‘lI\1I :IiI-l u l‘I'l'IlHI‘flI\. IIIHI IlII-1 I _ _ I I LIQUORS AND CIGARS. .~ ,, .I.... .. ;.-i I ,. - - .I . . . .T . 1F W L [IS I IIIHIIII‘ {VIII-J“. V2: '- IlIII‘lIIkI I...;I\ i |,II ”I“ IIIIIWI u \I'IIT I.\ “IIIII'IIIII. III II _\ IIIII III]. III IIIIFII I\ . III [III IIII‘IIIIIII! ;.I:II III-{I-IIIIIIIII III 1,.II,I III-“II Inc \1% 1 no” all l a”.; l‘IIlI‘lIIITIU- IIII'II IIJI II:i‘.I:1 i: 1.‘ :I1‘_ \‘.I \. ‘.. ‘Ii::r~1I.III 11w 115\“ “1 \1‘1\\ ,“im viii.“ I\ “.I:“ Harv“ “I” “f“ 'IIII'zI-I’ IIIII‘I'L 1 I .Il‘ll’l‘dilISIlN ('l'l‘y. .‘IUNTANA. .I I... .. lI'Ill‘ |]- r .\ I VIIHII ”I 11‘\ “'1 .:.-1' II “IIIIII 1m» 1HII- “III Inlw I-fiI-I-I .'\1'|Illi IlI-- ‘I-Iil.‘ ' i:_.n« MruiL’lII L'III~I1~ fIIr II 111! II IiriIIlI.1 :J.~ I: . II . 1112;\: ‘ ‘ ' ‘ ‘ 1’. I“ , I lIIIporIunI DoriIIIm. 1 1 .. I _ Ir . ‘ .. I . : . . I I II.IIII~WI1'II I.. .I III .I. IIIIIIIII'I- IIII ’I'I I” 'III , I I . I IIII l‘ (.‘0. I‘ll-l.) . . , ..., ..., I. , I , . , ,. , , _ , , . _ .. . . . l \ \ \' ' ' \‘ l'“ : IIIrI Goods. Clothing, Groceries. Hardware, Boots and . I» . I. '1 .I.\.Ill ‘7'. I. I... .I..“ , IIH II.:..-,I. ,\ 1.1!“ I III.I.II..II.. TIII IIIIIIIIIIIIII Quartz (amp. IIIIIII II, III”... IIIIIIIIIM nunl I..I.II{IIII1IIVIRST \ATI“N Al B .‘\K1 . . iil;.i.|:I.II'.:-IIII..\.III :IiI'III\iz.IHIi.J{.. ‘ Iihl.‘ \II-I I:I.~rI,IIIIl I'rI-III III“... II III I 1I;I\ . ‘I\\\' ” 'l‘mr\ ””\l' \mum“! ”f Ln.‘ IIIIIIIII-III l'IIIII‘ \l'-III l’I\ i1.~l.IkI-1 A l I . ~ .. . .I .. .. . ... . . I - I I . ; III»... .I... I... . , ' “I ”Hi 1 -\‘ \ I Mioos uoensware 8 ‘I‘Iotions ofall kinds. n I III III |.. . II, IlIII. III. .I. I ..III. ,I. ”I ...... IIIII\IIII’.\ III II\ Ir .. I‘ Ii II lII\ IIIII . \ II I 'IIIII till: I. ., ”If“ “UNI IIIII! Illml' 1.4.1 9 . ll~llll1‘lll IIIIIII ii 'I‘III. II In. .. n :I I , , ' I I \_ ' I I. ‘ ‘ \ IIIIII \\l7,l I) I_\ I;_ . . . . . . . I I . -. - :- - I llll‘\- 1 ' II rll‘lll IIIr ~:III .I I1 I:II- U\\III r~IIlI l IlII- In ”1\ 1': “\‘l \\‘ “1‘! \\11” '1 l'.‘ “r. i ”I” l ’\ “\H n lmr . r i\ 1 II’IN I III- [_I‘HU THYIII n. IIIIIIIIIII)II\1I11 at 6. De SltOr Of the U S ‘ \\Ill|IlI::\\1-Il\ II \I' 11 II I\ Il|\llll'l “HI-4.2.1.711. .I....HI,..-r. |[.. “.I. II... IlII}. 'l'lII-rII :IrI- \I'\I‘!’:Il IIrI-IIIIIIIIII: ii \\ '_ -11nI. I.“ I'M“ r I“. mII. Ilnk. pm“ 6 p0 y ' 1 :4; (Mods IIrI-IIIIIIII‘ III-liI'o rI-II tn \vll‘ki‘b unIl Urognry and other compo. W“. “d“.rhw I“ -”1‘ \i\”\ I i‘ i I l I ‘ I: ' ' I I - : 1Ili‘ IIII~ II-I-I- lIlIlII I-'I1Il\‘ li‘\\i\ ‘VIillllI—V‘ ‘ 'Pfld' -UD ClpIII‘lI. - -' 3500,0001 ' i I‘llll'[\\lHI III:IIII:III III. -- n I l'l VEII III III‘ . “'1‘\ \' ' \ \ . \”‘ \ 1' r “\ \\‘—' 1' ”I k ‘ l i - ' '\I I\. I *lmn III-III: rthI'I‘II‘II III-I :I'J-I‘ IIIIIII I. III Surpius and Profit-... ..... 300.000 ‘I1 ' \' ‘-I- I I“ I .:. -‘.- II. .- I . I.- I: I - I I-. ‘I - ' . . I , . I ii...\ 1H.” m “I “I I” Ir ' “I 1\ 1\” 'l:l‘ 1\“ “1'11”” “If” 4;“ I: r 1 I” ') ..H'I “ ‘il \1' ‘ n A IIIIIIl IIrIIIIl' \\'I'I.~ III III-IIMI-r ll, \\. s I ”II .~I.I:. IIIINIIIMII 'l [III ()III) 310- I-untllo llouuo in Jeni-retool (,Ity. 4t! . , .. . , , l”\\”' ”m“ \\\II m\ \r l \ rm.“ “H 'm' Hm“) I. H r~ Jr\ l.I-rIl iIN-rII II in IlIII lIIII-r-HI'IIIIII. in- A -1 INHI. \II'I‘-l.rl’~ltl1 III. .1\ .‘II .I I. LATE.\ l‘.\I.\.‘I‘..\T IIII-iII 1 illl“. lml “.II. “I, I\ III“ I.I \\ ll\ II IIII- -r4- \| 1m .I I _qu II. LIIIIIIHIL. ‘II ”III-”I l‘: \V KKIIIII'I. I‘IleIiI-r AI \I'IIIII-II. III IIIIIIIII- III ‘II,~ I.I-I..--,;II- II.II. I’I'Isk. :I IV‘JIIEHIHI :Iml ”.I: 1;III\ III. \\'iI l‘l\. lI‘Ii‘.I‘ III... I;.....-._I;.: lll'I'llllIIIlII‘II'Wl \..I isIIlIIIIII II- 1.. IIIIIlw ll\r rI-~i- III-um- iII I'I.II {Him-niIIIlII-I-II\I.:I:II1 :III- giu- 14-.“ III: IIIIIIIIIII I-iI llll‘ \\I‘ III lI-Ir ll4‘lbflrllll'I'. III “'iI-IIIIs FIIIIIGIIIlnI-r l‘JIlI. lII-r mum {1'1\ ll(|\l‘ .\ l‘l‘lll'l'rl II:§1 1w giII-II IIII SIIIIII'IIIIIV I'\l'lllllL'. III wlIiI-li II I'nfi'm' Mrs. “”14 l'rI-IIIIIII l‘IlIlI'rIIfIIIIr IIIIIII. liiIs lwI-II iII\ iII'II.lIlIlI \Iill IIIIIl III III-- lirillimiry III [III- rI-IIIIIIriIIg IIIII- IIr IIIIIrI- (‘IIll'l’II'IlllllII'lll l|\' ilI‘IIrlIIIll‘IIIlIl IIiI‘I-I'II IIf lllllt-‘ll'. zen» will Igu ll\'4‘l' .‘Iilll’ III Irllr I'Ili- IIll IIrI- lII\ itI-Il. SPRAYS OF THE SPRINGS 'lhr‘ I'Iullumim: or III: \ITI‘III‘ fur (In past III-III. III IIII IIIIIIIIlI-r IIIII 'Nprillk-‘I I“. ll. .lIII- -k.I-IIII. St. I .IIIIi-I: Erin-«t IJIIRI I). I. I‘IIIIN‘T. .\ l‘IIllIIII. lluull (IIIIIII, lluttr: “illiIIIII “I-ntwurtli IInII wifv. S. ( IIIII-II. l'. l'. Stuart. Helonn: .lIIIIIIIII .‘lI' KI-IIAiII. \\ iI'III‘II: G. “. I IIIIr_I'. )liIlIllII I IIrk. l’IIWIIIIr River,“ IIIIIIIIIg: .-.\ l'IIIItmI. llolvnu. Boulder Potato-co. (Inr [untufiiI-(I in the most impor- tont (mo in .lIIIfIIIIIIIIn county. It in a diltributing IIfliI-II for the (Iiflol'ont mlil mm. nnd IIIPN‘ is o I'm mount of moil matter homllml ond diotril» need hotwoon the home of 12 end 2 o’clock cool: doy Pultlnootor (this We no Iho omount poid in In this -‘oo oorII month he moloy anII-I-II, “oh OW. old fienumlIm-of - Ion-o H quarter woo Milwy good oliuwi .\ “a lad in good av\: I ” ladder in using to to I'IIIII'IIIIlI-Il III: [In- I‘llIITI li. a\ lllllI'lI \I'ill 1w .er'I-Il.‘ .IlIIII:i IIIIlf II iIIIII IIII.‘.I\. :IIIIl Illl’l\ IlzIII- I-III iiIlII IIi~ IIIIIII \I’IIII-I. .;I.I...II lIlllI II- --x IIIiIII III II [I.IIIIII.IIiIII- IIIII- IiwII IlIII: l|l' I'IIIIll I III-I III 'III' .III\ iIIIIrI. llI “vi-41:1 Ll‘lellLH'Il :II IIlIIIIII 300, \IIIII IIIiI-I II III III‘ lIIIiIm iIIIIl ll:- ’l'luIl III-:Ir IImlI-Il aIrIIIIIIIl IlII' wrung ,‘Ililhli lll'll Illll\. ’ Slilppinx III-Inf (‘ottlI-I 'l'lII‘ Iro‘iulil III‘INII’IIIII‘H' III III\ .VIIrIlII-rn l‘fl'dlil' 1III.~ I'I'I‘I'I\I'(l PI‘IIIY’IIBI 1 thIII IlII- rIII'I-III I-\IwrimI-III III slIiII-' lH‘l -f “'IIIIlIiIIgIIIn II-rriIIIrI Ilillllq’ I-IIIII- IlirI~I-I from Ilw ('lIiI-I'Igu IIIIIrkI-Is. 'l'lII- III-(mil rIIII- 1.57‘.’ IIIilI~~ III IIIIIliliIIII III Iliis. IifIy-tlirw‘ IIIIIIrII \I'IIrII In“ “fig IIIIIIrII. flllIH‘I‘I'II for rum. fI-I-Iling nIIIl wnII-r- ing. IIInlIiIILr IlIII IIItIIl tinm frmn Spmgm- III SI. l’IIIIl I015 iIIIIIrII.IIr hix1ln)’h hiIII-I'III nIIIl IvIIII-Ilolf IIIIIInI. l'III-II arrival in (‘IIiI-agu thI-L’Ill lonl III I-nIIlI- \VI'I'I‘ \\l'iglll‘d «In tho I III-III RtIII-k _I‘anIII Iwulw. lnd lvorlgml I 2:)“ IIIIIIIIIIII. The ohrinklgn \I'IIII wry light. and not ouflioient III in- Il‘l'fl‘l't' with tho price. Thprico ro- I-I-iII-Il was $5.00 o hundred,\ \II - \U n IIIIII-r. Ir. old In. like]. Mr. IIIIII Mn. ‘Ill'cy of Boulder Valle-_I. lIlI'o qut m from II \‘iI-it In the aim “.I:. They only wont. yml Imam-b .0 the oni- InolII. They be. h living lum- IinI‘o 'III'I; lad beg I for do.\ III jollm WWII I-ity. The} doponol b lotus thio Moon M II) their Honk Ello Dovlooo lilo I [Am Btu; 1‘2\]ng In tho ‘ Hing IiIIII- IrIIIII SlIruguI- In St. Paul I 1 -.-- 1 'II..- MI. II...I Mn. .~I..—III I;:I.. Dry Goods, (‘III'pIIts and .(‘lothlug.. . I . o III-ar. VIII» InrriI III In Mr n I. IIIIIII \'l\l‘l'IIl:~ 10 III l‘l H IIrI- I~IIrIliIIIII Il'. I ~Iu-I'I IIIII' I‘tllrI‘uli'l NIH! III- IlII-1r I 1.IiIIII~, .\.~~.I\.\ IIIIIIII Irum IlIisIIIiIIII ll:|\“ r'.lll GIN high as 1N1“ L'IIlIl IIlIIl >1l\I‘|’. 'I‘III'sl‘ III. llI'\\’I ‘IIYIISIN'I‘KF IIr-- III-Iir III IllI‘ lll'éllll) “ IIIiIIII. 'l‘lxlI III-II I‘lllll'b i~' I'IIllv-Il l’IIII lIlI'Irll. Xlilll is liIIlIl-I III IIIIIIIIII n I-IIIIIIIIII'iI-II \I-l 'l'lII-rI- I'Ir-I IIII II in IlII IIIIIIII. IIrosIurI- of Brands. \‘VQ' IIIItiI-II IlII- ftllll|\\'lIIL’ \IilI-~ I'll)‘ “IIII'II will In: IIf from 21w 1 I I 1 I Sun-k le|\\'l'l'.\' .lIIanIIIl L intI-rIIIII III lIrIIIIIl ..( 'hnirmnn N-liginuu. IIf IlII- lIrnml lIuIIk l'IIlIIIIIII- III\\'III'I'.\ in II\: II‘I'I’lIIIT'VZ ' “III. has IIriIIII-Il (‘lfl'lllfln‘ h‘llly III mail In :IIIwk IIII'III-rII III “III IIIrritIIry. ‘ 'l'lII-I' IIrI- XIII IIIlIlrIIsII III ”III IIII'IIIIN'I'R asking IlII-n: In lIUIif)’ tlIII tI-rriturill IrIIIIIIurIII- In I‘I‘IUN‘ oll lmuulo which tlII‘I' may III-.IIir!I tn have I‘IIII'PIPII. TM.» in tho first «If the pious work yet“ III 119 «loop by tho oommittro to lo- (‘I-rtaiu IlII- \hook-III brlndn on the IIIIIIIIII IIf IlIII territoriol tmoourer. 1 TlIII IIII-IIIlIonI of the committee hope thot PICII otockgrowor receiving o (‘il'l‘tllll‘ will “tend to the matter, which will ‘motoriolly oid in III-em ing tho work «If the committee. \ s. 8. “Eamon. Rev. Smithy loft Wot Mo‘ of “Witch-III. on Tuooh, \I!“ h llooornon. Ho. go- hhh b M the TorfiIorioI w Seoul no. motion which calla-h “pH-o VH1 and ”III. \III M.‘ 11.1.. noun]: III (0.1 1 III-Ii II. .-;III IIIIII iII-I I ..{Ii. 1. E~ ILI- IIlIIIIII II'II' olTloobylelt. ”I“ I but «our 1;...erqu lull-e of IM- u\ (may. I IIKIIIN. Mum. ' tlw (urn-«III» at \\iI-IIIIII. j i~ tlII~ I'Ifil‘ii‘lll (IIrIIIIuIII. \V. J. l‘liI-III'r iII III! I\\'lllI‘lI. lIIIiIIg lH‘lU‘l'l’ IlII- In Iul‘I‘IVr‘lIiIL’ III III“ IIIIIl IlI'III'IrIIIIIIIIIal‘ iii-trIII'IiI-Iir. IIII-rI-III-IItI-Il. IlII 1IIII'IIIIIIII III IIIIIIliI -lI llll' uIlu-rI Hm I lui‘IIIIIIII Is nllIIIII-Il III IImlI‘I- III-w 'rI- LleII' r. , III’I'II II. III‘ .IIzI'I'HIIIIIs ('III’S'II .\l. IIIII IIII:.II- MIIIIIIInII. ‘h- -.|II I 'l'lII Board of I'IIunt “ill Int-III “5 II ”Ulll’d I'I luqnnli IIII- (' lI-rII' .I. IIIYII I- in liIIuldI-r IIII hI-IIII-mlwr ‘lsI \“5. I) IIrIII-r III IIII- HIIIIrIl (‘Iu-I STII (‘IIIIntI' .\'oIII-II to Creditors. tha- II IIIIrIIlIy pin-II In th Inst the- eold du'oloI-d to uhl do\ I)! huolnooo In the city of The Forum-Mp hornet-won the firm none end I-III-IIII III III\ NI-II HIIIIIIIIIrIl'l'raIIsI-rilnl. III‘IIIII Illl‘ I‘\lII'IIIIIII~ tn III- 'IllI‘l II} Ilu' IIIIII-II or ILIImIIQIIIIIII. ('III In (’I.I;IIII AMI lilzI‘IIIIIIIIJI. 'l‘. ( mumiIIIiIInI- -r~ luv-IIIII- of .lIIIIIII FrIIImIIr den-mod, Nlmll‘d lion] Moll-on. ldlnln ItrotIvr of tho (‘fll'l‘ II! Jon-II Fruhnor dew-omd. III Ilio rrIIdltImI of end all per-om hoIin nth the mortuary Iouchoro. within four month- III‘II-I- uu- fire! pnblicotlon of this nmIoo. tnthr mid Bonj. ”lulu. I! hlo .T In the county of h-wlo old Gloria. Dltod ot Boulder thlo m doy Ben. III “In FIG. OOIIII. ”who, sI-III. Iii. “14.3 I 1:.» .I:... IHIIIIIIIIIII-Im II III. III.” .I. I no. nu. nun. (II-I one o. Iooo. IruIIIIiIIK lire-nth. end turmiuut :I‘II 1 IIIIII (If IIrv doilI'. VIIiI lI |§ tn-otI-Il oI JIIIIII KlI-iu L’ ::I'IIl IIIIIII- 'lIIrIl III llll‘ I-IIII lIIIII-l III LI IIrIIiII. on. I . IIII. \I'IIEI. ‘ ' [IrIIlII‘I’ iwmo- -III. 2 WI lltiI III II! MI Indu _I. Izso. (‘IIIrk :- under- I) Cm. Holml. (If Aug. .. I“. gun . mm“: Ill 1‘11]le Inn 1m.\ 1Nerthoell‘ocllclonreod. T. F. MURRAY, Tll .\l.\fl .'\IKI‘V. VI\! Til}: HA\. XII I Pn- E1.I:.Io2.'i|-.)lountlin’l‘lm .\'III:I l-lxIIn-uIIrI-ighn ....... II) .onn —--—DEALIR IN u TIl \I.\II ImlxI. KAI-T rum: III.I.I:.\.I. Sn 2 AIIIIIIIiI l\.\|IrI- - ... . K'III II In ‘ .\’I. III E :Im- -~ IIrI iglm . 12:40 [I III '1‘. ll Kl.}.l.\'ll'll.\llll’l’. AIII‘I ( IIIII‘r Board of ”tractors. IlIIu-I-r John I\. ('Iinin. A .\I III-IIIII' II 3“ llmnilIIIII. JIIII ll. .Vlimr. ('. l'. lIlg.:iII>, II. VI. KIIiL'lII. A. .l DIIIII. T H Kll'IIIM lIIIIIdt. II M. l’urI IIIn T. (.. I’ll“.'r. AMIIIO‘ Bonk: l-‘iIIsT .\'.ITIII§II.. l-‘nrt Bout-In. Mum, .‘lI-IIIIII I.,I NATIUSAL .‘Iiwuiln. Mont. Finn XIII-nil- IIIIIIII. Mum. Generel looking Buolneeo Ttonoectod. _tTlnII-rmt Pnld IIII Timi- l)(‘]lNII! EXCHANGE SALO0N AND-I ,. Billiard Hall! Moin Sum-t, “'ICKES, MONT. rII- .I. A. .\l. HUI/FER. M. M. HOLTER. A. M. Halter & Bro. ................ DEAlm lN............. HARD W\ ARE. The most complete Ill: 0! bulldon‘ holdwero In the Ilorkot. MECHANIOS’ TOOIaS. .PIIEI ‘ TOLE. W. Tho (-lwlrIIII Winn. qulmro lad (‘Iglrl II) xport mixer» lad dllm of llqnld rofnmIIInI-nu. And ollthodlootpodeoof mochllloto‘ olden younntlletoolo MILL SUPPLmI, near-Wonk“ out. I oooeen. - annwchBalk Billlord Tobin In loo. WII. n. PIIICE. - _vfi. N.;3;Eréx—. Pierce & Tel Eyck, \ loom-dumb Lumber, Plath

Jefferson County Sentinel (Boulder, Mont.), 18 Sept. 1885, located at <http://montananewspapers.org/lccn/sn84036046/1885-09-18/ed-1/seq-3/>, image provided by MONTANA NEWSPAPERS, Montana Historical Society, Helena, Montana.