Jefferson County Sentinel (Boulder, Mont.) 1885-1899, October 09, 1885, Image 4

What is this?
Optical character recognition (OCR) is an automated process that converts a digital image containing numbers and letters into computer-readable numbers and letters. The search engine used on this web site searches OCR-generated text for the word or phrase you are looking for. Please note that OCR is not 100 percent accurate. If the original image is blurry, has extraneous marks, or contains ornate font styles or very small text, the OCR process will produce nonsense characters, extraneous spaces, and other errors, such as those you may see on this page. In addition, the OCR process cannot interpret images and may ignore them or render them as strings of nonsense characters. Despite these drawbacks, OCR remains a powerful tool for making newspaper pages accessible by searching.
×

“second-«Ila» nail ..ut‘ .er ' ammo rum l'u, lhlr 'II-Isl bl) III-I. l‘ -r “III-II $ I .‘In III-hm r Ina-mi. 4m 'qWIv- r \IIIIIIIII. p 'l nI-IIIIII Iillb lull l‘olllzl: II. III- I' IIIIIIIIII IIIIIII lllI IIII‘. I‘NI ‘01! hand nu lIi IIIIII I-nr mm W IdI nuln- I III I .’II r.:II- — hflwi‘h’rhl'lllll‘lll -fI~-rI‘IrI ' humlc IUI :II» IIIrl'II-'III \I l.»III ' -rI.I I - if?” .IALEGRAPHIC. Lr ‘I. :I..-Ii I' .l-I‘. .II..I. 4‘ .7» I '_r. : . I’ I'I‘. .1 [:.I' .iI.I ‘ I i\.|2- .. eizI. . 1.: i ~ l-r iIII- IIII'III I.I-.. |»\'i I'I 2. 31> :II- lllll!lI\l\i‘ ..l’ I\ .‘. -r - .NII II’IIIIIIII 'II: I: ~.\ :.~ II.I_III 'II. \I'm-Ls \:in \\: III-: II. . ' .. ‘II-II in IIi> sun. I: II ~;.i-I II' ~-I.i: .IIIIIIIII lmm- lII lu- I! I- .I. ,. _\Ir \rm-Ia \I'iH I.I~ l.r.~l...:IIi I. i“\ .-III IIIIIIII IIIIiIIIlIJIl' III \'lill-‘IJ -:. II III'I|:‘I' In: [III I I-l-IIII » . III-:IIII lh'fiII‘I' I ..I;.':II.-. ‘I\II.II:. 3 .- '.-r..I 'II‘ ‘II.I‘.II ',‘. I..-- .j III I LIII NI. III-II IIi‘ .~IIII ' “.I‘ . III-run”. WIIIIIIIII-II III\ IIIIIII: -\'... I. I :I .I: III .I.- IIIIII' “ El Iii: IL\\ I 'Ii'fi'lZI I\. I' III \'I'IIIIII-II :II'.‘ -. \~.1' Ii ‘I' .1 I ‘ '.I I‘Hlllhlii' I m. .I :3, l. ! I ' Il IIiI‘iI ' v.- \ . II . II III“ .III-. Ii. \ ' (III in .I. found .; . .I. I‘.-- r frImI I\\Il I.Il- II- r- ... .i I'\lIII\l' \IIII'II I'I'in: II; that :I: III .I', .I. ITI‘II .‘iin‘ .‘III- I'm. ”.I.. I). -..}..I L‘. IE - ,,,,. - I‘ll‘l\. II- IiL'l- ‘\ I' IU‘II II- .. I .. lI ._ u I I. ' lum... IIr IIII . I. .' :.. | .\ - I .I . \II II . I . , I I NIII> |.I.III_‘I:- II.'.£I.. I; :I . Iltiii . :- ~;I.'I:I'II . .:I,- \‘I. . [[III ~.-' .. I ’ '.I ~ 1 II\ . II I I . . SIIieIiIliu \II. .II.l II_'. .\I' I -~..I_\. XIII \I’IIII.I :3 ‘.t .. .-:iI.I_ (I: {III‘ I I \ -\ II - IIII)‘. I';II-: _ '- . .I. i II II .II-riII.~II.‘ r I i.l ._. ti II I'rIIIIIIIIIt III I'IIt-I\ :I .H- [Ii . bIIIlIIIII‘IL’ i::II‘rI- II - 'I.. II\. lll'IlII‘ii'IlI ‘|’l_\IlII_I .... ~ mi [II :i’r I‘llllllll IIIII-in~.-.I I» . \'i\\‘1\,‘ IIIrIIigII III -'»i II. -' f It IIIIIMIII‘ III IIII: IIIII {UT II.II‘iI ‘III I-IIIIIIEI- II-I- I'.....- -Ii .\' .:.-\7 its IrnIII- \‘-ilII IIII' \\'. ('I-II‘IIIII :IliIiTIII'.I',II.\1.I“:'.. I»-Ir: . .‘\ IIIIIIIIIII-r III '.III' II. -.|.- -..~’ .» .... IIII-rIIII Fili'I III} In» -r \i . Ii- I . Ii. IIIII.‘IIi:II_r III I. .II-I IIr'I'.I._I '.I I . IIIIII- pultux-m II.’ iIII i\ ' II I.I~r.-:i IIII III' .I ~ :I ~I‘ I I I.‘\ AIIIIIriI».:III .‘ i . > .I., iIIII . II. I. .:!.i I.I‘— :I iIIII\‘HAI III ' ;. ..: - !. I- I... . In .' IIIII. .\IIII YIII‘IIIIII \ __I \II fI'WII I.‘ll!‘I.'.I I'I .'. .I. ’ I ' '. .1 .!- 'iIII II . . Il‘nrr WU-li-i . ».II :‘I.rl_: .-,_:. 'I “.I.-- fur IIII' I‘IIII' III'I \‘I‘TIIW N'?‘.‘III' .. '.III' ..I' [II .\llll‘l‘iI'JIl illlli‘iIlI' II'I II I- .. .- ..I. 'I‘III \VIII I)\ “II“ III lI.I- IIIINI i.:II.IIr.:III: 5.. -.:III.I :iII» p»... IIIIIIII III IIII- IIIIIIIIIII\\I\.I‘.iI :I lIII\II\ ~! I ”III”; .-..I:, \ . r.-_~I ii“; IrIII. I'.- 'I . III II. . I I! 3‘ II I II . - I I' IIIII__ 'lI‘“ WII“ IIIIIII'EI I.- -~ I' ..II. I-rIII» II II IIII IIII- I’IIIIIIIIIiI-un :IIIII III-:IIIIII Irziliv I LIYIIIrIm IIIII IIIIIIIiImIiIIIII Him. In- II;I~ “'III‘. IIII- IIanIanIIIII INIII‘HL'I\ II‘IIIH I 'IIiIr-w in \Vyuming: IIIIII iI nIIIIIIIII_I KI“ up II IIiII min-ling m \I-II. YIIIII III‘ IIrImkiuI III II'I'I' III-- II: .I »II. I I W‘IIII‘ \IIrIIrIIIz-I ii 1.x I I. .LIIII; In 1- . Imttvr lll'IlII‘I' .iIIII IIII' .II.II- so. III. - i” III- ishnII-nt IIi' (‘IIinI-sv lli'l‘I‘I 'l. l> - lIll‘ IIuIIIIIIII III I‘ III trI-III liil. with (‘IIiII.I. III “‘IlllIII IIII gJIII II- III.- lido. Ho sn'vI III‘ iII iIIIIrlIriz. IIII Iillli alumni :«IiIIiIuI-II. III “III I'-I|llllllll why It. um anI IIIiIII IIInIIifIIsIIIII inII In Imms lIIII‘II I-xIIrIIAsiIIII III lIIIIIIiI opinion. II lIII'rII III fil)‘ isIIIIII II.- “II-on IIiIIIIIIIIIiIIII IIIIII lI:II'!-.Iri~'III in thin Illlllilli'lifl. IIII IIIiIIL‘I I'iI‘iIi/IIIiIm ia' II.:I \\'III|:II III.- on the DIIII‘ IIIIhI-I'IiizxzmII-II. IIIIII Imr— 1 Inrism \ll IIII- siIl-I III IIII' MrI-ngI-r lflt\'-1‘Il\Ir llli‘I‘II‘llI‘Ss III. III-r III-ru- cation, IIIanIIIIIIr III' thinks IIIIIIWII “Icon nub-pm pagans IIIHI' IIlI' IIIIiri: dUhrin: iIIIIiII that ought to main- ' in C Iriutinn IIIIIII IIIIIIIII fur hue. filo renulintm the imputa- “in OT; Amenmn wurlnnen are In “ILTAIIIIOM for these out- »... l ”HIM“? t I. II “nowh- “:le 8A\EDIIY A .IA fl llw_Ii-IAIIMI~II In “I311 : 1“\ (‘IAL \Ju‘knLJ -:II um III. . III|II»‘ and III-- III-win: u.’ lmli ' mid a IEI‘IIIII‘IIIII. “III-v- ltII-I-.IiIhI-rIIIrIIII;1I 'I Iliwfxnuiz-II II' IIVII IIr III-III :I I'llln‘TlII :- IIIIIItIry »',I- . i_. I II\) I: I'iIII.’ I -I\|\Y IIII l’:fl\‘t‘|’“ Mm. an I II'II'II I III l-Iv'h II:III .iI'IiIlIrnIl 'I III I. I :I - “TII- .'- IIIZII IIII 1r III :IIIII IIImlizi; I: III II ..ii‘l IN I. :III- I.-. II III '.'.I “IIuIII II In“) :-« III in. _I. I: III 'I'I'II‘II »i-'-»|I .IIIII ~IIInI-I2IIII-~ III\ II. -_-. II:- nlIiI II I II. “iIIIIIllI Ilh'lll IiII-_ r..; II I-Ilal- Il' I.~II llII- II- I! _IIIII .I .- IIr:IIII «art .I ...' IlII- III-\v » ;. l MM “'IIIIJ II ~..I-r -I-I'I:I! II:I . I-I (‘III‘I‘Ii \1-lll\ Jinlnlh} IIIII IIl' .I.“ III]. \‘i'I‘l Ill' I’I‘~I'II 'l I. I l II:II.I r 'II'IIII .IIIrI ‘_. :I- IIII Ill\ IIIlIl'.i'_ :II I-.II lI-r III' I'I-rIuiIII} III II ”III II I. I I -I' In I ’I B.-- I'II\-- .I-irl ~ rI»:Il IIIIII-- :i‘I-:.III I. I in In». .IIII :_I .I- :‘I: [Ir- ..I v. .« ‘Il2I!«-l ~:. m H- r in\. r .\Ivri. \'-il-\‘ I--;I:III-II: VI.»- in. ' \ll-\IIIIII ..:I::I» :..» 1J7. , III IIII i. I .. . I ‘.‘I 2., .'I.“l| iii in; I'I'I'IIII _.I‘--I :II‘. ‘II:~ I\.iIIIII'.\:'I. i I i.-I II I I. I l.’ \‘. .I .-. I I : I.l ..I I\.:. . I:'.'r>. I l I EIIII I.: I'.-I I!»II \Ii‘: I ' I‘I'I‘ :.i II‘\'I. 'II . >I:II II . I I -- I-_ r- I—IIII‘WI I III -II_' . I I.. II‘I' . I I: I‘l ' -I I‘ 'I. j IF I '.Il-I'n-I ..I I . I. ‘ I ' I}. ii 1- l . I II. I ‘ r 'l 1 .1 IV“. . 1:: 1 III II I Uiil .. j I I». I i I... ._. . I II'I . x . \\I . I;-' I'. »‘ :I I II. > i' ' I. . ' II‘IIr» mi I .I 1.1 I ‘ ' . III-I I . . I I II ll. 1 ‘ I .IIII ‘ ’ . l' .r I r l -'I I ' Ii I... 'I I II. ' ”yup. I' I I ‘. .». I I: . III . ‘ '.‘ . I .1 I -I.' : I -‘I I\ I}. I il' l I . ‘\ ' il! I . I \ II. I I ! ' II ‘. .._ ‘ , I ., ‘ r :“ . I IrI I . . I I . I II“ \I ‘I ‘ » » ‘ I . . ‘. ~ . II - 1 I'II I 1 I I2. I-' I‘, I | I I .' I I. 1 . ..7 '.- I I 'I I .1. ' . 'I. . :.. 1: \ ' ’ V‘. \ \ I I ‘ ' | \I I. \\ I I ‘2 . I i i . II I.'I . I- .Z- .1 I : ' .. .! I . . ‘ TLI II E! II. I. II! ‘iI- ‘ ' \I I z' .x.‘ ‘I 1. I ; I .- I. I _'.‘ I I . \ . i 'I I I -.- 1 . i .‘II- ‘ 'l' I ‘.C :.I l . I, . I ‘ . I III . i I I_ ‘Ir ‘.I i l . I -l I I I .I. x I . I: 1 II;- ..‘ ‘ W . \.‘ ’I» \\I II . I I. I’ I: 1, I. 'I ‘ -: I ‘I LII-I I'l' l I.-Il l':I »r II.Ii ' IIII .Il‘r LI 1;.I» .:III II: E II I \. II.\II Ifl'i L'ilI I.‘ »x. 1. II . I III» I.\ IIIIl I'.i!!. 7- ..I .I .1 '-ll i-Ir. III II 'I ..i I EIIIII Inil II.I. .i. . Ii.\ IIII. 'I' I. I. . I 'I; E I ‘ I:\I I ‘I. i» \IiIiII'u I I'.I riII-r .IIIII II .I '..-r 3.\.. ”II I I IIII III‘ i.I-rI- ‘.l ‘i! “ .» :5 I' \\ ‘1 Ir- IllII :II ‘II in... \'l .I 'II )I. ~..i.i II“ I ' I . .. I' ‘III ‘i:II-I .\I‘ll 'I. I ~ j ‘ :- .'._. I‘I. III V\'I'l ..Iilr'fl ' I' [I I r l- lil'l'lIII'I'I i~ \II .‘ mii ' !.I- ~‘I:II ‘I III” ~EIII-.I .\III i! i~ Inf! .II I}. '12‘I.|“'|'I|.l!“. III-' 2.. Ii‘I‘II‘ ‘I.:IIII' ‘II gun. III-III} 'lll'll “iii IIixtIII. .‘.I.II II I \I'in IIIII .- II\IIII ‘I:;! fir-I Il‘lII I‘ II Iv-l'IIrI- IIII'II «:.IIIIII-II :I- III.‘_\' . j. \‘I'ill' \IiIIl 'l‘IIIIII. IIIIIII‘I' III\ l--I\ .\\II’III .-.l Iln-zn. IIIIEI .\I-III' !fIII‘.II:: II III‘II‘I :I Illl'IV'il'I' III III-IIrII :III. l-riglv :I Ini!‘ III :IIIiIIIIl [run]: .I_ I.. 'II' nun-:..} ,l ' :III-I IIIIII z'. nun). :I III t\IIlI‘IIIl!|'_' III‘IIllIy: “MI :I gnm I'I‘I'.II _ l'j:l\I\'1I ||ZII :IIIIl I:II‘rIiIII5 IIIIIII ‘XIIR I-l:illl :I i.I‘.II'--.I lrII'. in Iii- \\II:iI ‘II \I:.~ war II\ II~ lIIrIIlII-IIII \‘I'III- ('IIIIIIII-I FIII' »II lIi- IIi~lIII II|IIIIIII III \II :I! III.» III‘III\. “III‘ll IIII- II_\':III» III-mm] lIinI \\ iIlI :I ind-v Inn-pun IIII- IIrIII ' ‘S’ny. S-IIIiIz' .~III- “III-Iwn-(l TII2II i~ lIII- IIIIIIII-r'II I‘ilIIII TIIII j IIILIII lIIlI_\' ‘ Inkvn IIIIIr‘»~ ISM. IIIIII IlII-II IrImII lurk IIIr IIIII IIIIII-r. l.I~I III lIIllIm IIIZIl. ll.- i~ um calm: Ith. \.\I‘IIIII: on III-r IIIII'iI'II. IIII-y IIIIIIIII'I‘II until ”my .I:I\\ IIII‘ jlll‘kzll \up IInIl drnp L lIi-I lIunlIIII IIIIIlIIr III» II 'I‘ TIII' nI‘xI Inn. IIII-III Ill' llI-Il. III-fling like I hunted our. lIIIII IlII- jungle. quI \III (‘olonI-l llIII-Il lIIII dauglIIor. IIIII'I IIIlI-I-p and qllil!‘ IIIIlInrmI-Il. lmm the Iido of III!- lllndoo inch, just laid dawn! 'Ilo MIMI ltd been Inm- lerrlug her (mum In the louder- child. and IIIII holly 'I'N weld-u yak-nil] It IIIII mrof IlIo hung-lo for the coupled-III oi IlII- opal-“Ion, Ilia he]. MINI Ind mud-Illa! III Ibo I'm had carried film-white baby. all “In! his-up- per call Io Id Mm that lII~:II_' IilIIliI'I :I unlit .I I and \\ :I I I I I IIIIVI' Hill-Id d“ 'II-IligI-III ‘IIIII IiIIII- I'du’k) llIIlI- girl MIII n u: -.: IuI lIII III (on. Ihr-tl. Ind - fulIlIIul 3nd n-mnrknldI III .II -.'I III. LII-Eu: rm ..f IlII- In In”; ' lent-n MN. .\' IIII- HIM-ling III lII-- .\I'IIIIDIIHI r.- Il-‘III LI III-II-IIII .\'.quv-I L\ \I-tI-II IIIMI IIII- I‘IIII I._‘ :III-I l'\l‘r'\ IIIII' IIIIYI'II-II NI :I. ‘ \\A~ llllflllIlIlIMA‘I) \.II'II IIIII- “II'I IIIIII signrli I’iI-III-I-r-. II». JII-IIII TI‘IIHI’VII'I III II:rIIi~II IIII- IUTTI lmIIIIiIIu .uI-..IrIIIr\ IIIIriIII IiII -~.IIiI.;_ I )I m.:I I'r\1\lfl‘ll'I|l|fI|I‘ III-I\ IIr IIII- lIIIrlum- III IIIaIIiIIII \II -.I I l'IllI\ n IIII- IrII. similnr In III II III' ('IIIIIIIrIIiaI. IIIIII III.“ IIII IIII- III II—lnzr u-r‘ III .\IIIIIIIIIIZIIN‘ rI-IIIII-st II III '11”)- fur IIIrI-I- IIIIIIIII» IIIIII in- I'll IIII‘ II'IIII .. ‘l: I III\ ..I . ..:I.I.‘I~I\III-III III lIIi~ I lII\.'\ . Ilrlw'. 'I-I'I I'-I- I. i: ~IIIII.I I IIIIII: II I :I' II.I~i IIlI IIIII .IIIII '.InI I III IIirII:. IIII II:III- rIIII' IIII :-III III I'l\l\l)li|II'I iII ,. ~:.IIII_' .‘I'IllI'lllll. :IIHII' III r-Iai- III-I: I- II-x..i;II_I. 'II'I‘IIIIJIIIIII :IIIII . .II:II '... ~iII. I‘\I‘I|I\ ‘IIIIIIIL’ FIII‘I: :I-I.II7II~II:II III:II» . III lllllL\. -I’~ :ll’I' III-:III. ..I II:‘I‘ ---IIII- I: I {. ‘~|I- I. I'III‘I iIIIlIIIr‘I'IIn \'.III‘, r III:I_. III \I II I I Ii:I I'I -: I I I I ».:\III- III III IIIII :. :..._I. “IIIIII_\ LI. IIIII-I. :III\ I I»l.\Iii .IiI .. :~.I'IIr. lI\II'II.l \II_’ I‘. ’.\I. I\\-'I. “mm-d III “III RII'II- \\-\‘Ili\t.'li\_ III-:11. .\;III~2.I ..f “..- “.I..;III Iléli ' I-I XII-...... I.:I~ .I... i... I \\.'.YI-. {.II'. “III: ..I II-r \II'L’IIII'I. I iruII- .‘ ‘II. .EIIIM. ‘.II-l .III .\3- .II-\ in II . :IHII .I lIz'II in- III.;.. II.- IIII l ’ II IlII'\ IIIi II . .' III-I. ’ :II.-I (Inn III -: :IIIII ~..III- iv :I “II |-'.~---II !i\ f.- '11 IIII‘ Tim (I 'I‘IIIHI‘ .\'III' ’ \\'I~I:,‘. II--II!I.I; 'II..- .II\. :lII Inn: ‘I.-II I 1‘ Il- EII’I -I Inl- \I.II,I,I‘r l ‘- IIi II\:II \-.I reriII. II I . II'. I'I. I'. \I III :Ilu- II I .I. It II'IIHI‘HIIII‘ H . , Il.‘ ‘.:I.I~:~: . II. ‘.:I I. II» II ~.l.I-Iil III In. i'- -\‘. ti. .‘i:~.‘~~. . a . I\ I '-'- - I. III . . II. '.II I‘m-mi ‘ II “iI..‘I Iii. ‘l iI“I|II . \‘III'I |II\III li:- i.’;II\.'i i 'III iIilIlIIII'II: .I'IIHI ' III I.I\'I INN.\ \ \‘ \ I.I‘1I‘I-...I I .. III\I|’I‘I'I\i.I 'Iiw “.\'. ~I'i.I1:II»~ .I‘ .I' IIIII\! '- i'I' I: .\\..l.'l“ \‘.;:II§.IIII. Thins III ll . IIII.! i-I III-nu. ('IIII. iI'.I.‘I ~i2.I- I~4I III III~ \IV ‘1 ’~ i) » I..'I ~ . II i I'. I III' {.I. 'I‘il“ I :2 II I' .\lzll“ r:Ii»-II Inn-f I'II'I III\_\I II:'.|i|'l‘II.1\.I :III:. I-XIII'I‘ .IIIIIIYI'I, 'IIII” “\II III- l-IIz'i\ I'II- _\I'Ir IIIIII- II--I~II Ill '1‘. I' II:.:II '.va- Ill) iI-II:III-. ‘ :1 \' 1~II InI‘ 1'; 1. III II \I‘III‘ Ilifll. \\I|I1v» ». IIIII I‘Ii\\II III“ II ”II\ \\.:I.‘ III ‘.I'l‘llllll :I'.'.II. I3 ili:._IIII Ii I::I\I- III\‘I|*II‘.1IIII‘II l'I III'III‘I \I\\IIII III' II.-. \‘ ;:'.I»r. :I I.I‘rI-~I~.-v- I'.;I.~I.I~Ii III “iIII .. :4II'IfizI-ri. III-ng-II» ‘.I\ that :III-I..III :I.-'II” II:I III\ wig. II -.II.II:III.II gin- LI'iuI II-II II»I ‘I' In {Hr-nix» “II-I I-:II ti ’I'In» II. \’VIlliII‘IIIII'iI ;::;.I ~II:IriIII_' III II'I» Ill'lfill:I~lll.\. ILIII I! ngm‘HI in i: 'I'III- lIIII :.IIII.‘ :IrI‘ I:-.I:»I-II I-.\ III IIIiIIIIII- II\I|I1[ LIIIrIII~ III IIII--.I~ gI-I air. from ’I‘r\' IIZ‘I'I' IIIIII'IIIIIL' IIII‘I MiIIII-r I‘vwii \IIII Inn IIIII I':l:IIl' IIIIIII IIIII IIIIII \‘III‘I IIIIII'I . I‘III\II\II iII IIlI'lIl. “Ruin-III. (IIII 1‘0“\ iII I'IIIf IIrI- IIIII III II\ IIuIIIII-Il III‘.’ IIII Iiu- II..\I';IrI alum: III ‘.I :II. II III\! L'I‘llt'r- :III\ III\ III \I-:II IIlI' I :IIII-II (III \IIIIr Il\\II IIIrIII. IIIII III rIIisII (III-III IIIIII lIIlIkI‘ III-III I' ':IllIII III lIII'III. LII-I I: VI';’~’I'.\III...~IILII H67. The- Independent. Daily and Weekly—\Hole“ flout. lnIlrpI-ndont Puhlllhlng I‘m. ”Ml-here. lIIIII IIII‘ IxIrzM rirI-IIIIIIIIIII of nm' pulwr III lhII TI'rrIlnry. LIII'IIII'IA I! III!- II in the IIrInIn of \III dumlu: mt pm, And IIIIIIIIInII IlII- LIIHII Luca]. TI- rrlmrlxll IIIIII Toll-graphic News. ”All\ P\ You, 318,0“! \ Advance pnwunI-Im upon the Creole Lode. Ilium- ML!“ ’ .8 \got Pal: II Advance. The Palace. lawman”. wmm_ y”: a. _-,_.___. -..—--. ..L . ‘ carding III lInA. II|.IIII\l . PIOIE: It. runs... '8' M nv It'll\ wrubw-llh ‘ in run\. \:10me who: a In. For. ‘IpnmInMI-Mlefl; .I..-‘0‘” a ..I .Ivapc Nun-I. I You“ m” w IMlior-v Iago-um \awhi- I-ul ..«Iul “I nun-II .n- .- anon. nnuy-Iu-o-v. Lunar. sun-ti n PIICI OILY 01.00 'I. Yul. vo‘nlor Inll ”T’ln'rlnml I N N In U I“ \A\ ‘ll I am 0! Ir ‘IIIII MSI‘ rfifln' I, III-tutu m rm \‘3: QINGER. . s \IAB'§7-| 1‘ NIHIIIS r Pro-n1! ... I Iovd . '.. II Ibu; nu nun LIIOIA III III. III-Mun. II-I II‘nrn L In!) nffl. The Led -'u \.r I- uld Fun-.I. \I II. III V‘flkIl IL.\ I PU] u (' luh (If 1’. —V' ctz‘ II‘ I l‘uc' . I“ I. D. I .:.. .1...I I. II III' 9:; III ... I.“ I mi !- or n ( I II. ...-.II' Phal' l'I-IIs . For I. (‘II.I. or s .- oerIr'IIII ______.142-). CLIJJJI‘IILD 62...?! A Wm” .QRGANS lI‘. In. IIM Worm. .\u ..IIIII. I,I.I : n.- I( . ..utt... . 1.. II ...I: Ihnf 0 I} I \ ___—_.‘.OO.,‘,.§L \‘ ’Ii.‘ Ixmurim Band Instruments! um nus: hum. .....1— >1 Inn—r: . u AAIM? 'I .uch. .I mg, n— h. .I. ... \I pu.ul\. .mnI III, . ...-7 fur-u. F. 'I.-...... (i 'amd (‘ontral Hotel HELENJx, MONT. IZII-r} thin;- NI-II :zml l’lI‘sI-I'Innu. ,\lII\. .I. l'IlIlIIr, Itotary 39111311: and Conveyancer. IitiiuI- iz. II-url IIIIHI‘I‘. IIIIIII-II'I'III. .\III\I\\\. .\IlIIIiIIiurIIInr‘: NIIilI-m III IIII Il‘lII-IIII' ('II M. in: HM [III \III IIIllll I} III II- III- rw I II rIIInr) of .\IIII: IIIIIII: Ill IIII IIIIIIII- Iruf IIII' IIrIlI-rln >IIIIII num- .I. ..r .:-IIIIII .\' \\II_. III-I'rI-II III III‘- I‘III ‘iilliIIll II ., IrthIIiIIII .IIIIIIIIII, II :I~I~Il ”III III- III:IIII- IIII rI:IIii1II_I :IIIII IiIiII: III~- IN'I IIIII III: hlII .IIl \IINII'IM. -IIIIIIiIIi~IruIIII II III:- I ~l I' III IIIIII I r: in IIIIIIIII :IIIlIt-rIlIinzs IIIrIIII I‘l' IlIrIII III‘IYIIIIIIIUII nf IIll' rIIIIIIlIII- III IIIIIII I-II-IIIII :II.IIIIII.:IIIII III-hum IIIIIIIlI-II II i.~ IIrIlI-I'I-d. IIIIII :Ill 'II-hum IIIII-rmlvd in II.\ I'1IIIII' III \III IIIIld JIIIIIIII H. ('IInI‘IIn- ||Ill| III-I'I-IIIIIIIL III- I:IIII II IpI-nr bl‘rufl‘ flu- I’rnluIII- (mm. in mud IlrIIIl' I-IIIIIIIy nf Join-mm. :.I \III I-III-rI mum of IIIIIII mun, III Humidor. in mid IIIIIIIIIy. IIn “unduly. IlIII IIII-llllI day «If 0M IIII'. IN. I! I) II'I-IIII-ku In.. IlIIIIIIIIId IlII-rIIIIIIIhmI (‘IIIH‘ \IlI_I l|ll IIrIlI-r ul' dintrllnnlun IIIIIIIIIII no! lu- mmlI- III “III rMIIlnI- II! mid Hull» nmung IlIII lIIIlrn of the Mid deem-ed III:- l). (I. WAIKIIII. Purl-III Judge. DIN-d “IIIIIIIM'. Mp1. Ill. was. In\: Notifi- of l-‘urkdtm. To I OII‘ III-linden: You Me IN'I’I'II’ nu. Med ”Ill l hnu- expended the mm of film hundred doll-ruin lulu? and Im- I‘d nl-om throt- new-r: 0! one D\! norm fm [Impala h “(inhumane hull of our mile um 1mm Prion, Pelt Crock. III the cnunty 0! Jr!“ ‘Terrlmry of Ian-u. and remrdd II Book .120 Buuldv-r VII- 1’ I) \\'.II».r_ h .':IIIII II ‘I. I' I-IIIIIIIIIIII. IlI- -II- IIM' -II ‘ nun-Ad III-cor. I I»): I 'r. llwyr. Jvfl. rum I‘IIIIII'I IIIAAD K IIII lI-ll had-Ir Imlf (THIN! nu I-IIIII I'ul‘. Mary I- 0'1*M I l‘ 0. Buuldvr \ III- II' -_I. II ‘t RIIIII 2'». .II‘I'l’hflll IIImIIy nun”. I'IIIIII» I “in. Inri [I'll‘III'l I and II\ II II ~21 II III I~I ._ I..IIII- lrmnl ('. (£Illl‘“’()l.li. i l’. I). Boulder )l 'r. Penn. IIIIuIIII-II'II. i 1 nrumn I ulIlI': IIIII ~IIII- ”who. II-I'HIIiIJI \VI'III~ I ’IIIII' II'WIPHIHI ll..I--I I. I iI'I IIIrI-II IIIIII.“ III II ‘IIIIZIII II r, l'.. . .‘IIIII‘ :IrI III:IrkIII “ill: I IIllIIlll I III I'IIIIIIII. 'IrII~ .‘Ilfllll‘l' lulu I. I; II iIlI lmr Illl III]! II“ I ‘V .\l. l.( )( -‘ I‘ZICI‘. .I.-fliIr-IIII I'II.. ”I I'IIII'r \l '1. Hang.» ‘ II\\_ i ' I III: I\II~ I ('irI-III IIIIr IIII II-Il‘ IIIIIIIldI-IzIIpI-n IIIIII - II-II IIIIL’II IIIIruu .IpIIu I: ll“ I\II 'IIIJII \I‘ A. ( '. ()l ' .\IN'I‘A N( ‘I'L ' U uIiIIrI-»-, liImlIlI-r \I T II I.\.I.I-.IIII m-rIII IIIIIIIII -r IIr.IIIII~ ‘II.- I rm... .1 ..II riII. ..:I imil. .iIl... IIIIT~I-- (I III: III\ II II Il'IIIIIII r I \ I-III I' IIIIII- :IIIII II‘ Ir~I~ . ~ill _r|. IIr:IIIII III ri;'.' ~I!‘I'li|i“ -r .\ .‘l().~' (‘.\I.\’IN. U “bin. .‘II 'I. mg; 4\;51‘; ~“-‘“”‘ Show. QIII‘I'INWIII'I‘ .\' Notions of all kinds. I?“ ‘\.l‘ I'::IIIII .\ I “I [-f» l.I--IIIII r “.I.. ;. II ....I. lI’IIIII;III\ II\II\I‘I\‘II II. \VI -III-\ and (in-gun IIIIII IIIIII-r camps. :IIIII- I |.\1II I ~ ' ‘ VIIIII i , I 'l‘III- ( inl.‘ .\IIII'I-IuII ilI- [loin-II In JI-II‘I-ruou (Shy. «I I .. II\ .\ \ I I' . ‘ III -- III III‘II r \:IH-I \I 'I' »- JI-fl. rum I'IIII‘I'} I C III'I \. I). II ..III-- II II on right ’ B uld DRUG Sto -iII iv‘ll !--f' ~IIIIIIl ‘II.'r \ -\lI VIII!“ 0 er re. 'I-z':.:III,}.I£I I--I' [Iiiuli - ' ‘ ‘ W M- MORRIS- - - PROP’R- I) - J)... '.Il “urn-Ins .IIIRUAN. , , ‘ ,, . , , . III-...... .I.“.r...“ “U1 Fi~krrIIIlI Wu“). ll’llli \I' l:l!’ll()\.~i I‘ .\IH'J l l L‘ I Inll’Ol .\IH'J) ”.\‘ ARI) ‘ I .\'IIIHT. Pure Wines and Liquor: for Judicial Purposes. 4 ”:III- II\ lIIIIId II Inrgn- mNInlllI'nl of liruggisis' SIIIIIlrlIIs. I'nlntu, Ulla. Varnish-II. “'lmlow Glass. “'ull l’IIpI-r, Lamps. ('IIIIdlIIII, Tobacco, lite. . ... II:I=' \I\\' I...- ..... . .. ‘ ‘ ' I \I' u .-:,~'.II .' AND R .T.III.. “I an} IIIrIiI . III --.IIiII I IIIII:I\\IIIII_\ in :I..». .(l(’ 4‘ [its 0 H H IL F ‘I.\ k “n“ I”) ”uld ”n I U Iii-l” n I; II II: HIIIL' IIIIIIII- IIrrIIngo- IIIIIIII~ “ill: IIII- IIInIIuIIII him I. I IIIII I-IIuIIIeII ‘A- l« I’l'14-\N l'1\'- III IIIIIIII- II)“ [win I- s (Ill I-imIrII lII “IIIIII‘SJIII'. IIIIII I-IIII IIIII'II am kind of figure I' II :I....II'I--r.II:III»_'I- Bani-II . I'IIIII-I .\I.:Im II. IIIIIIELI .m {.II . .II~ I :IIIII 1X . II lI-II . IIIII . I:I.I'i.'III “III: :I III.. :j,. II\- In]: \'.-::I IX IIII IIII’Y \Il tilIII I' IIUI’V\ IX llll II-II IIIIL1I| \'I~IIl. ' I\' II“ ivfl i:III'lI|IIr. . I 1 ll. (£(K)l)\\'lN. i . . I . d . I I'. II \VIIiIIIIIIIII. lI:IIIgI-,\\'1IilI-I:Iil ran-:v. ‘ v . . v y . .I..... H... “ .EI er) bod) Is cordial!) m 1130 to subscribe r “IIII lIIIr IInIlI-r- ‘ . ” imam... .I..... For “The Jefferson County Sentinel. III-r. You! II bar I‘l‘Il‘r IIII' I: ‘, III- IIII.- IIn I»AI'III- lI~III III! I-f I‘IIIIII: IIllr‘l‘l {III‘ ‘III-‘ 1 e i .\l. “. \\ I-Inn 31:. l' (I II'IIIII r. Range. Boulder I'IIllIIy. I 'IIIIII- Dinmnnd II-IIL'III“ i~II “IIII III; Hl'l‘ 7 iIII'IIIIII-II, . : Bould City Hotel. ' | . I ‘ 4 I (‘()N (‘I..lltK. P I) IIIIIIlIlI-r. IIIIIInI- \IMIIIAI'I' \III-y. Bnndu.( (“I mithc right rllrI. WINI\ Illl rlght llilgh Vent num- brlnd under ”I! other on male. Horn“, (7 on left summery“! brand reversed undemoclli WM. 1’, 0. ('ml Spring. II‘LAuEn'i'Y. lhugr. Boulder nl. lune. Cattle — ll fl. Venue-d smut-Hull; IDRY (.‘I ( )0] )5, C LOTHI NG Queeneware, Boots & Shoes. GIANT POWDER, CAPS AND FUSE. 2. G. DOI'GHERTT. DOUGHERTY BROS. BOULDER CITY, MONT. PLAIJZII.‘ IX» (I‘I BOCEB IES, II A RDWABE. . 0: LIQUORS, CIGARS AND PRODUCE. :.._._ :..-I .\'l'EI'lAI. INIII'I'I;.\II:.\\I'.< 'rn (“.\Sll I'I's'I'IIIIERs, £2 \ SOI'LE BROTHERS & CAIN. ~ vDulmlIh ’ General- Merchandizc, LIQUORS AND CIGARS. J l‘III'I-‘I'IIISI I.\' I'l'l‘i'. .\II ).\’I'.\.\'.\. lllrv (mods. (' lotlIlnx. Groceries, Hardware, Boots and BOULDER, Int. WM. TBOT'I‘EB, Prop. =$Evorytliing First-clumf ”A” PER WEEK, .............. ...................................... .I.. “ “ DAV. ........... . ...... . ............. . ......... u. Pipestone HOT Spring; Wonderfll Dustin PW ———IlALLCAOH0!'——- MW‘M m “WWW“ . A W”! \an-”I’m I

Jefferson County Sentinel (Boulder, Mont.), 09 Oct. 1885, located at <http://montananewspapers.org/lccn/sn84036046/1885-10-09/ed-1/seq-4/>, image provided by MONTANA NEWSPAPERS, Montana Historical Society, Helena, Montana.